Cấu Trúc Cuộc Thi

admin 2024/01/11 11:19

Giai đoạn 1: Nộp bài dự thi 

23/01/2024 – 08/03/2024

Người tham gia đăng ký và gửi bài viết tham gia cuộc thi thông qua Form. 

Giai đoạn 2: Bình chọn và chấm điểm 

05/02/2024 – 22/03/2024

Khán giả bình chọn nội dung dự thi của người tham gia trên Group của HIFF. Ban giám khảo chấm điểm các bài dự thi.

Giai đoạn 3: Công bố kết quả

23/03/2023 – 29/03/2024

BTC sẽ tiến hành công bố kết quả cuộc thi phê bình phim trên các nền tảng truyền thông của cuộc thi.

Cuộc thi có thể kết thúc sớm hoặc trễ hơn tuỳ thuộc vào quyết định của BTC.